Na osnovu člana 51 stav 1 tač.20 Statuta RK „ŽELEZNIČAR 1949“ NIŠ, Upravni odbor RK

„ŽELEZNIČAR 1949“ NIŠ objavljuje

 

JAVNA LICITACIJA

 

za izdavanje poslovnog prostora

 

1.Izdaje se poslovni prostor-restoran u prizemlju zgrade „DOM RUKOMETA“, površine 250m2 sa zatvorenom terasom-baštom površine 40m2, kao i tri apartmana (površine cc 60m2).

2.Poslovni prostor-restoran i apartmani se izdaju u viđenom stanju.

3.Poslovni prostor-restoran se izdaje na period od 10 (deset) godina, od dana potpisivanja ugovora o zakupu.

4.Početna cena zakupnine za period zakupa u trajanju od deset godina iznosi 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dane isplate, s tim što će se isplata zakupnine izvršiti na sledeći način:

 

  • Zakupnina za prvih 24 meseci zakupa iznosi 2.100,00 eura mesečno (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate). Za period od prvih godinu dana (prvih dvanaest meseci) od dana potpisivanja ugovora cena zakupnine i to u iznosu od 25.200 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate) će se isplatiti unapred.
  • Nakon isteka 12 meseci od potpisivanja ugovora zakup se plaća za svaki tekući mesec (do 10. u mesecu) u iznosu od 2.100,00 eura mesečno (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate).
  • Za preostali period, način isplate zakupnine će se ugovoriti naknadno u zavisnosti od ukupne licitirane cene zakupa.

 

5.Zakupac je obavezan da izmiruje troškove tekućeg održavanja, utroška električne energije, vode, naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i ostale komunalne troškove koji nastanu korišćenjem zgrade „DOMA RUKOMETA“. Zakupac je u obavezi da prenese brojila za električnu energiju i vodu na ime zakupca, u što kraćem roku od dana potpisivanja ugovora.

6.Investiciona ulaganja neće biti obračunata u cenu zakupa.

7.Pravo učešća na liciticiji imaju sva pravna lica, registrovana u APR-u za obavljanje delatnosti usluga smeštaja i hrane.

8.Ponuđači su dužni da pre početka javne licitacije, najkasnije do 26.03.2021. godine, uplate depozit u visini od 10% (20.000 eur, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) utvrđene početne vrednosti zakupnine, na račun RK „ŽELEZNIČAR 1949“ NIŠ broj 275- 0010222177165-20.

9.Na dan licitacije učesnici su dužni da dostave očitanu ličnu kartu i fotokopiju rešenja iz APR-a.

10.Obilazak objekta biće omogućen dana 22.03.2021. godine u periodu od 12 do 13 časova.

11.Javna licitacija biće održana dana 29.03.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama „RK Železničar 1949“, Zetska 6a.

12.RK „ŽELEZNIČAR 1949“NIŠ, zadržava pravo da ne izabere ni jednu od ponuda u kom slučaju upravljanje celim objektom vršiće uprava RK „ŽELEZNIČAR 1949“ NIŠ.

13.Lice za kontakt Nada Vidanović - Fiksni telefon: 018/4527-260, Mobilni telefon: 064/11-72-516